položek
s DPH
 • Zobrazit

Pravidla ochrany osobních údajů

 Pravidla ochrany osobních údajů

jako příloha č. 1  Všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu AllServices, umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese http://www.vybaveniprouklid.cz/
 
vydané společností AllServices Group s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 145100, IČ: 28486404, DIČ: CZ28486404, se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Nademlejnská 600/1, PSČ 19800, Kontaktní údaje Prodávajícího: Korespondenční adresa: Kolbenova 499/42, Praha, 198 00, e-mail: obchod@allservices.cz, telefon: (+420) 774 488 123, fax: (+420) 227 203 826
 
(dále jen “Prodávající”)
 
I. Základní ustanovení
 1. Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen "POÚ") upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, který je fyzickou osobou (dále jen “Kupující”), v souvislosti, nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 
II. Ochrana osobních údajů Kupujícího
 
 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 
 1. Prodávající jakožto správce osobních údajů učinil před vydáním všeobecných obchodních podmínek oznámení k Úřadu pro ochranu osobních údajů o tom, že hodlá zpracovávat osobní údaje, a je zaregistrován pod reg. č. 00052383.
 
 1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 
 1. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení (newsletterů) Kupujícímu.
 
 1. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 
 1. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám, vyjma dopravcům dodávajícím zboží.
 
 1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účelu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
 
 1. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 
 1. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 
 1. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 
 1. Kupující je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to podáním učiněným na kontaktní emailovou adresu Prodávajícího.
 
III. Posílání obchodních sdělení (newsletterů) a ukládání cookies
 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo závodem Prodávajícího na email. adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího na email. adresu Kupujícího.
 
 1. Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti používá Prodávající pro provoz svých webových stránek tzv. cookies - textové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek uloženy v počítači návštěvníka platformy pro uchovávání a příležitostné sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Zakliknutím informace o používání cookies na úvodní stránce Kupující návštěvník s používáním cookies. Návštěvník nemusí udělit souhlas s používáním cookies, v takovém případě však Prodávající nemůže zaručit plnou funkčnost webových stránek.
 
 1. Rozsah a účel souborů cookies je stanoven v těchto dokumentech.

 
IV. Závěrečná ustanovení
 1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. V těchto POÚ, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak.
 
 1. V případě, že jsou tyto POÚ k dispozici pro Kupujícího ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Prodávající v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.
 
 1. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).
 
 1. Tato POÚ jsou uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupná třetím osobám. Ustanovení těchto POÚ a zákonů vztahující se k poskytnutí smlouvy a těchto POÚ Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena.
 
 1. V případě dotazu k těmto POÚ poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.
 
 1. Kupující a Prodávající se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 9, resp. Městského soudu v Praze.
 
Tyto POÚ nabývají účinnosti dnem 7.4.2016

 
 
 

KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Akční nabídka
Nejprodávanější
Reklama

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
© 2009 AllServices Group s.r.o., Kolbenova 499/42, Praha 9, 198 00, www.allservices.cz tel.: +420 774488123 e-mail: obchod@allservices.cz

 
úklidové stroje | úklidová chemie | úklidová technika | hygienický program | vysavač | čistící stroje | úklidový vozík | mop | mýdlo | úklidové vozíky | zásobníky | dávkovače | pisoárová sítka | papírové ručníky |  
 

JavaScript musí být povolen